بازار کاشی سرامیک کانادا کاهشی شد

14 فروردين 1399

در سال 2019 ، میزان مصرف کاشی و سرامیک کانادا با کاهش 11.2 درصدی به 35.3 میلیون مترمربع رسید.

canada مصرف کاشی و سرامیک کانادا در سال 2019  به 35.3 میلیون متر مربع  بود که نسبت به سال گذشته 11.2٪ کاهش داشته است (منبع: آمار کانادا). از آنجا که تولید کننده کاشی و سرامیک قابل توجهی در کانادا وجود ندارد ، واردات تقریباً برابر میزان مصرف می باشد .
پنج کشوری که بیشترین صادرات کاشی و سرامیک را در سال 2019 بر اساس حجم به کانادا داشته اند عبارتند از: چین (12.5 میلیون متر مربع ، -18.9٪ از نظر حجم و هم از نظر ارزش) ، ایتالیا (8.1 میلیون متر مربع ، -13.1٪ حجمی و  -14.2٪ از نظر ارزش) ، ترکیه (4.5 میلیون متر مربع ، -26.6٪  حجمی و -24.6٪ در ارزش) ، اسپانیا (3.6 میلیون متر مربع ، -10.1٪ در حجم -3.8٪ از ارزش) و ایالات متحده ایالات (2.5 میلیون متر مربع با افزایش + 9.5% حجمی و + 8.2% ارزشی ).

واردات کاشی و سرامیک کانادا بر اساس حجم از کشور مبدا 

(منبع: آمار کانادا)

کشور

2018 (متر مربع)

2019 (متر مربع)

تغییرات 2018/2019 %

چین

15,429,129

12,507,866

-18.9%

ایتالیا

9,376,399

8,145,522

-13.1%

ترکیه

6,187,936

4,542,779

-26.6%

اسپانیا

4,044,270

3,636,584

-10.1%

آمریکا

2,253,385

2,466,728

9.5%

کلیه کشور ها

39,756,730

35,309,521

-11.2%

واردات کاشی و سرامیک کانادا بر اساس ارزش از کشور مبدا به دلار کانادا*

(منبع: آمار کانادا)

کشور

2018 (متر مربع)

2019 (متر مربع)

تغییرات 2018/2019 %

چین

176,063,597

150,974,716

-14.2%

ایتالیا

128,040,117

103,994,724

-18.8%

ترکیه

41,121,031

39,563,761

-3.8%

اسپانیا

39,691,836

29,910,538

-24.6%

آمریکا

24,936,538

26,973,374

8.2%

کلیه کشور ها

435,385,816

377,287,864

-13.3%

* واردات کانادا بر اساس ارزش حمل و نقل مستقیم به کانادا FOB ارزش گذاری می شود. ارزش گذاری هزینه واردات هزینه های حمل و نقل و بیمه در انتقال کالاها به کانادا از نقطه حمل مستقیم محاسبه نشده است.

cww newsletter eng

cww media kit 2018

To enhance site functions, collect statistical data and improve your overall browsing experience, this site may install third-party cookies on your computer. Amongst other things, these have the purpose of providing services and sending advertising messages in line with the preferences you have expressed during navigation. To find out more or to refuse consent to the use of all or some cookies, click here. By clicking on this banner or any banner element you agree to the use of cookies.