مجله گزیده دنیای سرامیک شماره 47 سال 1400

23 خرداد 1400

CWR persian 47در این شماره میخوانید:

شامل ویژه نامه صنعت آجر

سرمقاله: بازگشت به کسب و کار

بخش اقتصادی :

  • صد سالگی Colorobbia ، تجربه یک قرن
  • تحلیل مالی تولید کنندگان کاشی و سرامیک جهان

پرونده ویژه 

  • اسلب های پرسلانی
  • اتوماسیون و انتهای خط

پروژه معماری : 

  • خانه غلات در یوتلند روستایی
  • طاق های باشکوه آجری موزه کوره شاهنشاهی

 

To enhance site functions, collect statistical data and improve your overall browsing experience, this site may install third-party cookies on your computer. Amongst other things, these have the purpose of providing services and sending advertising messages in line with the preferences you have expressed during navigation. To find out more or to refuse consent to the use of all or some cookies, click here. By clicking on this banner or any banner element you agree to the use of cookies.